Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Thương hiệu và phản ứng trước những vấn đề xã hội

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngày nay không chỉ giới hạn trong sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp, hay những chương trình CSR (corporate social responsibility) hoành tráng. Người tiêu dùng thế hệ mới đòi hỏi doanh nghiệp phải có phản ứng và hành động kịp thời trước những vấn đề xã hội lớn.