NXB Giáo dục Việt Nam khuyến cáo chọn sách tham khảo ôn thi THPT quốc gia 2020

NXB Giáo dục Việt Nam khuyến cáo, in lậu là vấn đề nhức nhối đã tồn tại trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả. In và phát hành sách in lậu vẫn diễn ra phức tạp và có xu hướng ngày càng tăng.